BÌNH LUẬN
Ngoi sao nói:

Rat bo ich ban a, thank nhieu!