BÌNH LUẬN
Săm Soi nói:

OMG!

Săm Soi nói:

Ở Nhật thì ngon!

AGeek nói:

Ha ha ha, ngán quá!