Đồng tiền mệnh giá lớn nhất thế giới: 100.000.000.000 đô la!!!

Đó là đồng tiền và vừa là séc của Zim Ba Bu Uê ^^, đất nước nghèo thứ 2 thế giới với GDP 6oo USD đầu người và lạm phát 80%!!!: 100 tỷ đô đấy nhé! Khủng khiếp!

, , ,

Comments are closed.