BÌNH LUẬN
Săm Soi nói:

Sự thực là hiếm khi mình lật sang trang 2.