BÌNH LUẬN
giai tri nói:

Moi biet trang nay, qua hay!