BÌNH LUẬN
Herox nói:

Đúng là chiến thuật bao vây bắt đầu phát huy tác dụng. Quân trong thành đã không chịu được đói khát^^